FYRIRVARI – ÁRÍÐANDI

RAFRÆNAR ÚTGÁFUR AF ÞEIM GÖGNUM SEM ÞÉR SÆKIST EFTIR AÐGANGI AÐ HAFA VERIÐ GERÐAR AÐGENGILEGAR Á ÞESSU VEFSETRI AF HÁLFU LÝÐVELDISINS ÍSLANDS Í GÓÐRI TRÚ OG ERU ÞÆR AÐEINS ÆTLAÐAR TIL UPPLÝSINGAR.

ÞESSUM GÖGNUM ER EKKI BEINT AÐ NÉ ERU ÞAU AÐGENGILEG NEINUM AÐILUM Í BANDARÍKJUNUM EÐA AÐILUM BÚSETTUM EÐA STAÐSETTUM Í ÁSTRALÍU, KANADA, JAPAN EÐA NOKKRU ÖÐRU RÍKI ÞAR SEM AUKIÐ AÐGENGI AÐ ÞEIM GÖGNUM SEM ÞÉR SÆKIST EFTIR AÐGANGI AÐ BRYTI Í BÁGA VIÐ NOKKUR GILDANDI LÖG EÐA REGLUR.

Gögnin fela ekki í sér né eru hluti af neins konar útboði eða tilmælum um að kaupa eða skrifa sig fyrir verðbréfum í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan né í nokkurri annarri lögsögu þar sem slík útboð eða slík viðskipti eru ólögmæt („Undanskilin ríki“). Engin verðbréf sem gefin eru út í tengslum við útboð hafa verið og verða skráð samkvæmt bandarískum lögum um verðbréf frá 1933, með áorðnum breytingum („Verðbréfalögunum“) eða samkvæmt neinum gildandi verðbréfalögum í nokkru ríki, fylki, yfirráðasvæði, sýslu eða lögsagnarumdæmi í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada eða Japan. Til samræmis við það er ekki heimilt, nema undanþága samkvæmt viðeigandi verðbréfalögum eigi við, að bjóða, selja, endurselja, taka upp nein slík verðbréf, beita, afsala sér þeim, framselja, afhenda þau eða dreifa þeim, beint eða óbeint, í eða inn í Bandaríkin, Ástralíu, Kanada, Japan eða nokkra aðra lögsögu ef slíkt fæli í sér brot á viðkomandi lögum í viðkomandi lögsögu eða krefðist skráningar slíkra verðbréfa þar. Ekkert opinbert útboð á verðbréfum verður í Bandaríkjunum.

Gögnunum er aðeins beint til og þau miðuð við aðila í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins sem eru „fagfjárfestar“ í skilningi greinar 2(1)(e) í Tilskipuninni um útboðs- og skráningarlýsingu (Tilskipun 2003/71/EB með áorðnum breytingum, þar á meðal með Tilskipun 2010/73/EB) („Fagfjárfestar“). Í Bretlandi er gögnunum ennfremur aðeins dreift til, og aðeins miðuð við, Fagfjárfesta sem eru aðilar sem hafa faglega reynslu af málum sem tengjast fjárfestingum sem falla undir grein 19(5) í lögum um fjármálaþjónustu og markaði frá árinu 2000 (Kynning fjármálaupplýsinga) fyrirmæli 2005 („Fyrirmælin“) eða sem eru einingar með hátt bókfært virði sem falla undir grein 49(2)(a) (d) í Fyrirmælunum og annarra aðila sem annars kann að vera lagalega heimilt að miðla gögnunum til (og er vísað til allra slíkra aðila saman sem „viðkomandi aðila“).

Ákveðin gögn sem eru á eftirfarandi vefsíðum kunna að hafa að geyma skýringartexta eða aðrar takmarkanir þar sem settar eru skorður við því hvaða aðilar geta tekið þátt í útboði eða við hvaða kringumstæður ákveðnir aðilar geta tekið þátt í útboði. Aðgengið að upplýsingunum gegnum þessar vefsíður breytir ekki á nokkurn hátt eðli eða áhrifum neinna slíkra takmarkana.

Ef þér hafið ekki heimild til að skoða gögnin á þessu vefsetri eða eruð í einhverjum vafa um hvort þér hafið heimild til að skoða þessi gögn eruð þér vinsamlegast beðin(n) að fara af þessari vefsíðu. Þessi gögn er óheimilt að gefa út eða áframsenda á annan hátt, dreifa eða senda innan eða til Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada, Japans eða nokkurrar lögsögu þar sem slík útboð eða viðskipti eru ólögleg. Aðilum sem fá slík skjöl (þar á meðal vörsluaðilum, tilnefndum aðilum og fjárvörsluaðilum) er óheimilt að dreifa eða senda þau innan eða til Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada eða Japans eða frá þeim.

Upplýsingarnar á eftirfarandi vefsíðum hafa verið gerðar aðgengilegar fyrir yður í rafrænu formi og hvorki lýðveldið Ísland né nokkur af fulltrúum þess, embættismönnum, starfsmönnum eða erindrekum (eða nokkur tengdur aðili eða eining) ábyrgist að notkun þeirra verði ótrufluð eða villulaus. Þér eruð minnt(ur) á að skjöl sem send eru með þessum miðli kunna að breytast í hinu rafræna sendingarferli og þar af leiðandi viðurkennir enginn af hálfu lýðveldisins Íslands né nokkur af fulltrúum þess, embættismönnum, starfsmönnum eða erindrekum (eða nokkur tengdur aðili eða eining) nokkra skaðabótaskyldu eða ábyrgð af neinu tagi hvað varðar sérhvern mismun á upplýsingunum sem gerðar eru yður aðgengilegar í rafrænu formi og sérhverri útgáfu í áþreifanlegu formi.

Staðfesting á skilningi og viðurkenning fyrirvara

Ég ábyrgist að ég er ekki staðsett(ur) í Bandaríkjunum og að ég er ekki íbúi eða staðsett(ur) í Ástralíu, Kanada, Japan eða neinu öðru ríki þar sem aðgangur að þessum gögnum er ólögmætur og ég samþykki að ég mun ekki miðla nokkrum gögnum sem þetta vefsvæði hefur að geyma eða senda þau á annan hátt til nokkurs áfangastaðar í Bandaríkjunum eða til nokkurs aðila í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan eða nokkru öðru ríkissvæði þar sem það væri brot á gildandi innlendum lögum eða reglum að gera það.

Ég hef lesið og skilið fyrirvarann sem settur er fram hér að framan. Ég skil að hann kunni að hafa áhrif á réttindi mín og ég samþykki að vera bundin(n) af ákvæðum hans. Ég staðfesti að ég hef heimild til að halda áfram að rafrænum útgáfum af gögnunum.